Co je novéhoAktuálnì:

*****************

Na žádost ÚMČ Brno-jih musíme dodatečně zrušit cvičení ve čtvrtek 15. února a pátek 16. února 2024 z důvodů pořádání společenské akce naší městskou částí.

*****************

Do nového roku 2024 přejeme všem příznivcům Sokola vše nejlepší, pevné zdraví a spoustu energie do dalších hodin cvičení.

*****************

CVIČENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2023-2024
Dne 4. 9.2023 zaèínáme opìt cvièit v novém ?kolním roce. V?ichni èlenové i noví zájemci jsou srdeènì vítáni. Lze chodit jednorázovì i pravidelnì pro èleny Sokola i pro zatím neèleny. Nový rozvrh cvièebních hodin:

Rozvrh 2023/2024

* Zdravotní tìlocvik - vede Tamara, pondìlí od 19.00 (zaèínáme 4.9.2023 v 19.00) (malá tìlocvièna).
* Kruhový trénink - vede Tamara, pondìlí od 20.00 (zaèínáme 4.9.2023 ve 20.00) (malá tìlocvièna).
* Cvièení rodièù s dìtmi - vede Katka, pondìlí v 16.00 (zaèínáme 11.9.2023 v 16.00) (velká tìlocvièna) .
* Cvièení pøed?kolních dìtí - vede Radka, ètvrtek v 16.00 (zaèínáme 14.9.2023 v 16.00) (malá tìlocvièna).
* Aerobik - vede Tamèa, støeda 19.00 (zaèínáme 6.9.2023 ve 20.00) (malá tìlocvièna).

*****************

Poslední leto?ní akce Cvièení RD a Pøed?kolákù
Nazdar Sokolíci,

po úspì?ném loòském opékání jsme se domluvili na dal?ím termínu opékání.
Kdy: 29.5.2023 od 16:00
Kde: V komárovì u lodì - mapa zde.

Obèerstvení zajistíme.
Je nutné pro dìti nahlásit zda budou chtít buøt/hermelín/jiná volba na pití d?us jablko/pomeranè. Dìti mají obèerstvení zdarma.
Obèerstvení je mo?né zajistit i pro dospìlé za pøíspìvek 50,-/dospìlí. (Buøt/hermelín + chleba).
Objednavky posílejte na mùj email.

Sebou: nìco na èem budete opékat, pøípadnì deku a dobrou náladu.

Otázky smìøujte na mì (tel. 734 622 851) nebo na Tamèu.

Honza
Opékání ?peká?k? - Komárov u lod?


*****************

Termíny, kdy se necvièí - 2023

 


*****************

Upozornìní o zru?ení pravidelné hodiny Aerobiku
Ve støedu dne 18.9.2022 s odùvodnìním státního svátku a neposkytování pronájmu tìlocvièen Z? Tuháèkova odpadá na?e lekce Aerobiku. Sejdeme se opìt ve støedu dne 5.10. k dal?í hodinì cvièení.

*****************

ZDRAVOTNÍ TÌLOCVIK
Dne 5.9. jsme zahájili novou sezónu cvièení v lekcích Zdravotního tìlocviku. Velmi nás tì?í, ?e úèast byla velmi hojná. V?ichni jsme se opìt ve zdraví se?li a u?ili si spoleèný èas, kdy dìláme nìco dobrého pro vlastní tìlo. Zveme i nadále v?echny zájemce do svých øad. Pøijít a pøipojit se k nám mù?ete kdykoliv v prùbìhu roku do jakýchkoliv hodin na?ich cvièení. Jednotliví cvièitelé Vám rádi vysvìtlí podmínky a seznámí Vás s pravidly na?ich cvièení.

Zdravotní t?locvik 2022

*****************

CVIÈENÍ VE ?KOLNÍM ROCE 2022-2023
Dne 5.9. 2022 zaèínáme opìt cvièit v novém ?kolním roce. V?ichni èlenové i noví zájemci jsou srdeènì vítáni. Lze chodit jednorázovì i pravidelnì pro èleny Sokola i pro zatím neèleny. Nový rozvrh cvièebních hodin:

Rozvrh 2022

* Zdravotní tìlocvik - vede Tamara, pondìlí od 19.00 (zaèínáme 5.9.2022 v 19.00) (malá tìlocvièna).
* Kruhový trénink - vede Tamara, pondìlí 19.00 (zaèínáme 5.9.2022 v 20.00) (malá tìlocvièna).
* Cvièení rodièù s dìtmi - vede Tamèa s Verèou, pondìlí v 16.00 (zaèínáme 12.9.2022 v 16.00) (velká tìlocvièna) .
* Cvièení pøed?kolních dìtí - vede Honza, ètvrtek v 16.00 (zaèínáme 15.9.2022 v 16.00) (malá tìlocvièna).
* Aerobik - vede Tamèa a Verèa, støeda 19.00 (zaèínáme 7.9.2022 v 20.00) (malá tìlocvièna).

*****************

OPÉKÁNÍ BUØTÍKÙ
Jako závìreènou lekci cvièení Rodièù s dìtmi a Pøed?kolákù jsme v leto?ním roce zvolili spoleèenskou událost, pøi které jsme si pochutnali na opékaných buøtech. Akce se uskuteènila 2.6.2022 pøed rozchodem na prázdniny a moc se v?e vydaøilo. Pøi?lo spoustu dìtí a rodièù a v?ichni jsme si odpoledne velmi u?ili. Podobné akce budeme urèitì pro velký úspìch opakovat. Dìkujeme za fotodokumentaci akce panu fotografovi Krejèímu (https://www.facebook.com/%E2%80%A6rno), který je s dìtmi èlenem na?í sokolské ?upy.

*****************

Se zármutkem v srdci sdìlujeme, ?e dne 3.8.2021 nás po tì?ké a krátké nemoci opustila na?e milovaná kamarádka , cvièitelka , èlenka TJ Sokol Brno-JIH
paní Irena Hrejsemnová. Za v?e Ti dìkujeme a s láskou budeme v?dy vzpomínat.


irca

*****************
OD 6.9.2021 JSME OPÌT ZAÈALI CVIÈIT
V?echny Vás zveme a? si u nás s radostí vyberete nìjakou aktivitu, která Vám dodá radost z pohybu a optimismus do ?ivota. Opìt jste v?ichni vítáni.

*****************
VÝZVA - zaji?tìní dobrovolníkù v Oèkovacím centru Vojenské nemocnice Brno - Zábrdovice
(oèkování proti viru Covid)
T.J. Sokol Brno I. zaèala v týdnu od 15.3.2021 zaji??ovat dobrovolníky v Oèkovacím centru Vojenské nemocnice Brno ? Zábrdovice (OC VN).
V této chvíli v centru pracuje 7 aktivních dobrovolníkù z T.J. Sokol Brno I. Dále v OC VN pùsobí dobrovolníci z nejrùznìj?ích organizací.
Zdravotníci tohoto centra nás po?ádali o zaji?tìní dal?ích dobrovolníkù, proto?e jich je nedostatek.
Pøijïte pomoci s oèkováním, v této chvíli pøedev?ím seniorù !!
Informace naleznete zde: Popis práce dobrovolníkù v OC VN .

*****************
OZNÁMENÍ - VALNÁ HROMADA 2021
Z dùvodu pandemie se leto?ní valná hromada nebude konat v obvyklém termínu do konce bøezna.
Bude svolána v co nejkrat?í dobì, jakmile to situace s pandemií umo?ní.

*****************

 

 

OPATØENÍ V DÙSLEDKU VYHLÁ?ENÍ NOUZOVÉHO STAVU
Stále trvá vládou vyhlá?ený nouzový stav,
kvùli epidemii koronaviru jsou zru?eny ve?keré profesionální i volnoèasové aktivity sportovcù ve vnitøních prostorách.


Je nám líto, ale s ohledem na pokraèující nouzový stav nebudou do odvolání obnovena
na?e cvièení oddílu v?estrannosti ani tréninky volejbalu

probíhající v tìlocviènách Z? Tuháèkova.
Jakmile bude mo?né na?e cvièení obnovit, budeme vás zde na na?ich stránkách informovat.

*****************

 

POZOR !! - V pøípadì pøíznivého poèasí nabízíme do odvolání mo?nost venkovních aktivit pro pøed?kolní dìti.
Konat se budou ve ètvrtek odpoledne od 16 h u tìlocvièny Z? Tuháèkova.
Pro aktuální informace prosím kontaktujte cvièitele Honzu (tel. 734 622 851).

(Akualizováno 11.12.2020)


Pokud se potøebujete a chcete sami doma trochu protáhnout, najdete inspiraci na cvièení v odkazu CVIKY NA DOMA
nebo napøíklad na následujících odkazech:
https://www.sokol.cz/sokol/index.php?action=zobrazurl&t=online
https://www.youtube.com/results?search_query=cvicimsesokolem

*****************

*** Pøehled na?í obvyklé nabídky cvièení v tìlocviènách Z? Tuháèkova:
* Cvièení rodièù s dìtmi - pondìlí od 16,00 do 17,00 hodin (velká tìlocvièna) .
* Zdravotní tìlocvik - pondìlí od 19,00 do 20,00 hodin (malá tìlocvièna).
* Kruhový trénink - pondìlí od 20,00 do 21,15 hodin (malá tìlocvièna).
* Zdravotní tìlocvik Kardio - støeda od 20,00 do 21,15 hodin (malá tìlocvièna).
* Cvièení pøed?kolních dìtí - ètvrtek od 16,00 do 17,00 hodin (malá tìlocvièna).
* Nordic walking (i s koèárky) - nedìle od 18,00 do 20,00 hodin - sraz u prodejny Velux, Sokolova (koná se podle poèasí)
* Volejbalové tréninky mu?ù - úterý, ètvrtek (velká tìlocvièna) a pátek (malá tìlocvièna).

 


UPOZORNÌNÍ !
Prosíme o ohleduplnost k ostatním cvièencùm !
Pokud jste nachlazení, nechoïte do cvièení, dokud nebudete zcela zdrávi.
S ohledem na riziko pøenosu koronaviru vás v pøípadì pøíznakù respiraèního onemocnìní
nemù?eme pustit do tìlocvièny.

Dezinfekce rukou je ve ?kole k dispozici, rou?ky jsou potøeba v ?atnách a na chodbách ?koly.Ru?íme proto i ètvrteèní cvièení pøed?kolních dìtí na workoutovém høi?ti ?koly za budovou tìlocvièny.
*** Aktuální rozvrh lekcí a aktuální rozvrh tréninkù volejbalu platné od ledna 2020, a
termíny, kdy se ve ?kole necvièí naleznete v dokumentech ke sta?ení.

*** Od roku 2019 jsme s na?ím cvièením pro malé dìti zapojeni do celosokolského projektu
Svìt nekonèí za vrátky - cvièíme se zvøátky. Informace o projektu naleznete zde .

obrázek


*** Vý?e èlenských pøíspìvkù ÈOS v roce 2021:
Dospìlí od 18 do 65 let: 500 Kè (rok nar. 1956 ? 2003)
Dìti do 18 let a senioøi nad 65 let: 200 Kè

V hodinách Kruhového tréniku a Zdravotních tìlocvikù nabízíme také permanentky pro neèleny.
Jedná se o permanentky na 12 lekcí v cenì 800 Kè pro Kruhový trénink a Zdravotní tìlocvik Kardio a v cenì 600 Kè pro pondìlní Zdravotní tìlocvik.


*** Pøihlá?ky pro nové èleny novì nabízíme také ke sta?ení zde na na?ich stránkách.
Pøihlá?ku naleznete ve dvou verzích - v pdf formátu pouze pro tisk a ve formátu excel, kde si mù?ete pøihlá?ku pøed vytisknutím vyplnit.
Pøihlá?ku pro dìti a mláde? do 18-ti let vyplòují rodièe, pro dospìlé èleny je samostatná pøihlá?ka.
V?e potøebné naleznete v dokumentech ke sta?ení.

 

 

 

*** Hledáme cvièitelky nebo cvièitele
Potøebujeme nové cvièitele nebo cvièitelky pro cvièení rodièù s dìtmi, cvièení pøed?kolákù, juniorský aerobik a
pøípadnì i pro cvièení v?estrannosti mlad?ího ?actva.
Uvítáme i zájemce o dal?í aktivity, o které svou èinnost rádi roz?íøíme (napø. turistika, sportovní hry pro mláde? apod.).
Nebojte se zapojit do na?í èinnosti, potøebná za?kolení pro Vás samozøejmì zajistíme.
Zájemci nebo zájemkynì nás mohou kontaktovat zde: e-mail nebo na tel. 602 267 961 (I.Hrejsemnová) nebo pøijïte na nìkteré z na?ich cvièení.
 

 

 


Pozvánky na akce:

 

 

*** 35. roèník JARNÍHO BÌHU
Poøadatel: Sokol Bílovice nad Svitavou
Termín: individuálnì 10. - 17. dubna 2021
Místo: Palackého údolí, Bílovice nad Svitavou
Bli??í informace naleznete zde: Pozvánka .
 

 

 

*** Akce pro na?e seniory - Vezmi na procházku velikonoèního beránka
Akce navazující na úspì?né Adventní procházky sokolských seniorù.
Poøadatel: ÈOS - ÚCS seniorek a seniorù
Termín: do 12. dubna 2021
Bli??í informace naleznete zde: Pozvánka.
 

*** Mezisletový projekt sokolského pobytu v pøírodì SOKOLSKÉ PRAMENY 2019-2023 - JARNÍ VÝZVA
Poøadatel: komise pobytu v pøírodì OV ÈOS
Termín: 26.3.-21.6. 2021
Vzhledem k epidemické situaci vás vyzýváme k výletùm k soutokùm potokù, øíèek èi øek a poøízení fotografií.
Bli??í informace naleznete zde: Výzva.
 

*** Výzva k zapojení do testové baterie Odznak v?estrannosti od Èeského olympijského výboru.
Poøadatel: OV ÈOS, ÈOV
Projekt Odznak v?estrannosti nabízí, stejnì jako sokolské testy zdatnosti, mo?nost porovnání výkonù
mezi skupinami a doká?e zohlednit vìk úèastníkù pomocí bodovacích tabulek.
Informace naleznete zde: Výzva - Odznak v?estrannosti a plakát .
 

*** Klub pro star?í a pokroèilé - Pardáli
Poøadatel: Zoo Brno
Termín: ètvrtek od 10:00 do 11:30 , od 30. 9. 2019
Informace naleznete zde: pozvánka a odkaz
 

*** Geocaching SOKOL - 100 sokolských ke?í republice.
Poøadatel: Komise pobytu v pøírodì OV ÈOS
Po velkém úsilí se ÈOS koneènì podaøilo zajistit zveøejòování sokolských ke?í na celosvìtovém webovém portálu geocaching.com a
není tedy ji? nic, co by ?upám a jednotám bránilo zapojit se do projektu komise PP odboru v?estrannosti ÈOS naplno.
Informace naleznete zde: Metodický dopis.
 

*** Sokolská kapka krve - pokraèujeme i v roce 2021
Poøadatel: ÈOS
Informace naleznete zde: propozice a plakát .


Informace a zajímavosti:

 

 

*** Nabízíme vám k nahlédnutí nový plakát na?í domovské ?upy Dr. Jindry Vaníèka, který bude umístìn v Tyr?ovì domì.
 (03/2021)

Plakát ?upy Dr. Jindry Vaní?ka
 

 

 

*** Vy?la kniha autorky Mileny Strachové ?Sokol Brno I 1862?1938?
Informace naleznete v tiskové zprávì. Náhled obalu knihy.
 Marek Koneèný (05/2020)
 

*** Vy?la kniha autorek Heleny Rezkové a Pavlíny ?patenkové o osudech popravených a umuèených sokolù ?Nebylo jim souzeno ?ít?
Informace naleznete v tiskové zprávì. Náhled obalu knihy.
 Helena Rezková a Pavlína ?patenková (11/2018)
 

*** Chtìli bychom Vás informovat o spu?tìní webových stránek www.sokolskepamatky.eu,
které slou?í k ?iroké dokumentaci sokolských nemovitých památek, ale i místních názvù vá?ících se k Sokolu.
 Vzdìlavatelský odbor ÈOS (10/2018)
 

*** XVI. V?ESOKOLSKÝ SLET 2018
Informace a videa.
 

*** Vzdìlavatelský odbor Sokola Brno I nechal novì nahrát sokolskou písnièku pro dìti ze 30. let a vytvoøit k ní klip.
Písnièku Letí sokol si mù?ete poslechnout zde .
Za Sokol Brno I - Michal Dole?el.
 

*** 8. ØÍJEN ? PAMÁTNÝ DEN SOKOLSTVA
Historie, informace o akcích aj.
 

*** Nabízíme Vám také odkaz na novì vzniklé video o Franti?ku Pecháèkovi, které vzniklo v brnìnském studiu Motionhouse.
Video mù?ete shlédnout zde , èlánek o videu naleznete zde .
Za Sokol Brno I - Michal Dole?el.
 

*** Nabídka èasopisù a tiskovin se sokolskou tématikou:

- Èasopis e-Sokol, vèetnì star?ích èísel vydaných v pøedchozích letech.
Èasopis obsahuje zpravodajství a informace o èinnosti sokolské obce v celé republice.
Jeho pravidelnou pøílohou jsou také Vzdìlavatelské listy.
V roce 2018 byly vydány speciální pøílohy èasopisu Sokol - Sletové magazíny.

Èasopisy vydávané jednotlivými ?upami:.
- Zpravodaj Sokolské ?upy dr.Jindry Vaníèka vám pøiná?í informace o èinnosti v na?í domovské sokolské ?upì.
- Èasopis Sokolské souzvuky vydává T.J. Sokol Liberec.
- Vìstník Sokolské ?upy Jana Podlipného VZLET
- Zpravodaj Sokolské ?upy Slovácké Sokol v kraji T. G. Masaryka.
- Zpravodaj Sokolské ?upy Podkrkono?ské - Jiráskovy - Zpravodaj .
- Vìstník SKV Sokol München - zVìstník.


*** INFORMACE OD HORSKÉ SLU?BY ÈR:.
Od 15. prosince 2012 se pou?ívá èíslo 1210 (v pøíhranièí lépe s národní pøedvolbou, tj. +420 1210),
na které není volání bezplatné, ale slu?ba je v sítích v?ech èeských operátorù brána jako pøístup na tísòové linky.